Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

Social Bookmark Indonesia

NASKAH SOAL FIQIH UJIAN AKHIR

NASKAH SOAL FIQIH UJIAN AKHIR
1.    Rukun Islam yang kedua adalah ….
a. Mengeluarkan zakat             c. Menunaikan haji
b. Berpuasa di bulan Ramadhan         d. Mengerjakan shalat lima waktu

2.    Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Hal tersebut adalah pengertian ….
a. Wajib         b. Sunnah         c. Haram         d. Makruh

3.    Air yang masih asli dan belum tercampur dengan benda lain yang terkena najis disebut air…
a. Musyammas     b. Musta’mal         c. Mutlak         d. Najis

4.    Air kencing bayi laki-laki yang hanya diberi minum air susu ibu tanpa makanan lain dan belum berumur 2 tahun disebut najis ….
a. Mukhaffafah     b. Mutawassithah     c. Mughallazhah     d. ‘ainiyah

5.    Mengusap sebagian kepala termasuk … wudhu
a. Mubah         b. Sunnah         c. Fardu         d. Batal

6.    Sebelum shalat dimulai terlebih dahulu menutup ….
a. Pintu         b. Aurat         c. Gorden         d. Pagar

7.    Hukum mengurusi jenazah adalah ….
a. Fardu ain     b. Fardu kifayah     c. Sunnah Muakkadah d. Mubah

8.    Yang termasuk syarat sah puasa adalah ….
a. Mampu                 c. Anak yang belum tamyiz
b. Suci dari haid                 d. Tidak sadar

9.    Puasa ‘Asyura adalah puasa tanggal ….
a. 10 Muharram     b. 10 Ramadhan     c. 10 Dzulhijjah     d. 10 Dzulqa’dah

10.    Menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari disebut ….
a. Istikmal     b. Hisab         c. Ru’yatul hilal     d. Tadarus

Baca Juga  Soal Kelas 1 SD semester II Fiqih dan Jawaban Tahun 2016

11.    Dasar wajibnya zakat terdapat dalam surat At-Taubah ayat …
a. 103         b. 105             c. 104             d. 106

12.    Zakat untuk mensucikan jiwa disebut ….
a. Zakat fitrah     b. Zakat ternak     c. Zakat harta         d. Zakat Tijarah

13.    Zakat yang dikeluarkan untuk 40 ekor kambing adalah ….
a. 1 ekor kambing b. 3 ekor kambing    c. 2 ekor kambing     d. 5 ekor kambing

14.    Memberikan harta kepada orang yang berprestasi disebut ….
a. Infaq         b. Hibah         c. Hadiah         d. Wakaf

15.    Orang yang mewakafkan hartanya disebut ….
a. Maukuf     b. Wakif         c. Maukuf lah         d. Shigat wakaf

16.    Baso yang dicampur dengan daging tikus hukumnya ….
a. Makruh     b. Haram         c. Halal         d. Sunnah

17.    Harimau haram dimakan karena ….
a. Bertaring     b. Kepala kecil     c. Berbulu         d. Hidup di dua alam
18.    Kata qurban berasal dari kata qaruba artinya ….
a. Dekat         b. Binatang         c. Menyembelih     d. Memotong

19.    Qurban yang dinadzarkan hukumnya ….
a. Wajib         b. Mubah         c. Sunnah         d. Makruh

20.    Memotong kulit bagian ujung dari kelamin laki-laki disebut ….
a. Khitan         b. Menguliti         c. ‘aqiqah         d. Qurban

21.    Syari’at khitan dimulai sejak nabi ….
a. Isa AS         b. Nuh AS         c. Muhammad SAW     d. Ibrahim AS

Baca Juga  SOAL BAHASA INGGRIS SD KURIKULUM 2013 KELAS 6

22.    Thawaf pertama kali datang di Mekkah disebut ….
a. Thawaf ifadlah             c. Thawaf wada’
b. Thawaf qudum             d. Thawaf perpisahan

23.    Lari-lari kecil dari bukit shafa ke marwah disebut ….
a. Thawaf     b. Tahallul         c. Sa’i             d. Wukuf

24.    Larangan umroh bagi perempuan adalah ….
a. Membawa binatang             c. Memakai sarung tangan
b. Membeli minyak wangi         d. Memakai tutup kepala

25.    Apabila meninggalkan rukun umroh maka ….
a. Umrohnya tidak sah             c. Wajib membayar dam
b. Umrohnya sah                 d. Harus diulang

26.    Jika meninggalkan wajib umroh maka ….
a. Umrohnya tidak sah             c. Wajib bayar dam
b. Harus diulang                 d. Umrahnya sah

27.    Jual beli yang sah tapi dilarang oleh syariat adalah ….
a. Mengurangi takaran             c. Pada waktu shalat Jum’at
b. Untuk berbuat maksiat         d. Jual beli sistem ijon

28.    Allah menghalalkan jual beli dan   …   riba
a. Mengharamkan     b. Membolehkan     c. Melegalkan         d. Memakruhkan

29.    Khiyar dalam jual beli terbagi menjadi ….
a. 2         b. 3             c. 4             d. 5

30.    Khiyar menurut bahasa artinya ….
a. Memilih     b. Meneruskan     c. Menunda         d. Tambahan

Baca Juga  UJIAN AKHIR SEKOLAH SEMESTER GENAP Sejarah Kebudayaan Islam Kelas VI

31.    Riba dalam bahasa Arab Az-Ziyadah artinya ….
a. Bekal         b. Tambahan         c. Untung         d. Rugi

32.    Tukar menukar barang sejenis dengan ukuran tidak sama jumlah atau volumenya termasuk riba ….
a. Qardh         b. Nasi’ah         c. Fadhl         d. Yad

33.    Hutang piutang dengan cara melebihkan pengembalian disebut ….
a. Riba qardh     b. Riba nasi’ah     c. Riba fadhl         d. Riba yad

34.    Hukum asal pinjam meminjam adalah ….
a. Sunnah         b. Mubah         c. Makruh         d. Wajib

35.    Musta’ir adalah ….
a. Orang yang meminjam         c. Barang yang dipinjam
b. Orang yang memberi pinjaman     d. Pinjaman

36.    Memberikan upah disebut dengan ….
a. Wadi’ah     b. ‘Ariyah         c. Ujroh         d. Luqathah

37.    Membayar upah buruh menurut Islam adalah ….
a. Dibayar di muka             c. Semau majikan
b. Sebelum keringatnya kering         d. Harus besar upahnya

38.    Jika dia yakin tidak mampu menjaga barang, maka hukum wadi’ah menjadi ….
a. Haram         b. Wajib         c. Sunnah         d. Makruh

39.    Barang temuan dalam bahasa Arab disebut ….
a. ‘Ariyah     b. Luqathah         c. Wadi’ah         d. Ijarah

40.    Allah memerintahkan untuk menyampaikankan amanat (titipan) kepada ahlinya. Istilah barang titipan dalam pembahasan jual beli disebut ….
a. Wadi’ah     b. ‘Ariyah         c. Khiyar         d. Salam

NASKAH SOAL FIQIH UJIAN AKHIR. Post by: admin | 4.5
Tags:

Categories: SD KELAS 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>